Brak wykupu obligacji i wypłaty odsetek w terminie a informacja poufna

obligacje-informacja-poufna

Komisja Nadzoru Finansowego w ostatnim komunikacie ze swojego posiedzenia wypowiedziała się, co do konieczności publikacji raportu bieżącego w przypadku niewykupienia obligacji w terminie i braku wypłaty odsetek. Uzasadnienie decyzji zawiera edukacyjną wzmiankę na temat kwalifikowania takich zdarzeń w kontekście obowiązku informacyjnego z podstawy „informacja poufna”.

Decyzja nadzoru dotyczy obniżenia nałożonej wcześniej kary na członka zarządu emitenta ze względu na upływ 5-letniego terminu przedawnienia wobec kilku naruszeń. Niemniej jednak KNF pokusiła się o zawarcie w komunikacie wskazówek interpretacyjnych dotyczących opisanego stanu faktycznego.

Nieterminowy wykup obligacji/wypłata odsetek – obowiązek informacyjny?

Jak wynika z uzasadnienia decyzji emitent kilkunastokrotnie nie poinformował rynku o problemach z terminowym wykupem obligacji i wypłatą odsetek. Celem części emisji miała być spłata zobowiązań wynikających z poprzednich emisji. Komisja wskazała, iż informacje o trudnościach z wykupem jednoznacznie wskazywały na problemy z płynnością finansową spółki, a przede wszystkim na ryzyko jej całkowitej utraty biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia przez obligatariuszy z żądaniem wcześniejszego wykupu.

Regulator jednocześnie wskazuje na wypełnienie znamion definicyjnych informacji poufnej – „informacje o każdym z przypadków niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z obligacji Spółki dotyczyły jej bezpośrednio, spełniając jednocześnie warunek precyzyjności gdyż wskazywały na okoliczności, które wystąpiły a ich charakter w wystarczającym stopniu umożliwiał dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności na wartość instrumentów finansowych, tj. akcji Spółki.”

Wysokość sankcji a Rozporządzenie MAR

Ze względu na okres występowania naruszeń nałożona kara uwzględniała ustawową wysokość sankcji przewidzianą w ustawie o ofercie publicznej, jeszcze sprzed nowelizacji wdrażającej progi pieniężne z Rozporządzenia MAR.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.