Co w sytuacji, gdy istnieją okoliczności przemawiające za niepublikowaniem informacji poufnej?

pen-idea-bulb-paper

Zależy o jakich okolicznościach tutaj mowa. Jeśli wyczerpane zostaną ustawowe przesłanki, wówczas można skorzystać z instytucji opóźnienia publikacji informacji poufnych, tzn. niepublikowania ich w trybie niezwłocznym, lecz dopiero po zajściu określonych zdarzeń lub okoliczności

Kiedy możliwe opóźnienie publikacji informacji poufnej?

Podstawowe kryteria opóźnienia są wyrażone w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR:

 1. Niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta;
 2. Opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej;
 3. Emitent jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

Tylko łączne wystąpienie tych elementów pozwala na zgodne z prawem opóźnienie publikacji informacji poufnych.

W przypadku wątpliwości, czym jest „prawnie uzasadniony interes emitenta”, albo jak oceniać, czy opóźnienie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej, wskazówek należy szukać w wytycznych ESMA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych).

Zgodnie z delegacją Rozporządzenia MAR, ESMA ustanowiła:

 1. Otwarty wykaz uzasadnionych interesów emitentów;
 2. Otwarty wykaz sytuacji w których opóźnienie ujawnienia informacji poufnych mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną.

Obowiązek informacyjny a uzasadniony interes emitenta

Ad.1
W wytycznych znalazło się sześć przykładowych sytuacji, w których emitent może opóźnić informację poufną o:

 • prowadzonych negocjacjach, jeżeli natychmiastowe ujawnienie informacji może negatywnie wpłynąć na ich wynik;
 • fakcie prowadzonych negocjacji mających na celu zapewnienie poprawy sytuacji finansowej emitenta (w sytuacji gdy kondycja finansowa emitenta jest poważnie i bezpośrednio zagrożona, a nie mają jeszcze zastosowania przepisy dotyczące ogłoszenia upadłości), jeżeli ujawnienie tego faktu stanowiłoby zagrożenie dla ukończenia tych negocjacji, w konsekwencji zagrażając interesom dotychczasowych i potencjalnych akcjonariuszy;
 • decyzjach podjętych przez zarząd emitenta lub umowach przez niego zawartych, które dla swojej ważności, zgodnie z prawem krajowym lub statutem emitenta, wymagają zatwierdzenia przez organ inny niż walne zgromadzenie akcjonariuszy (na gruncie prawa polskiego będzie to rada nadzorcza), pod warunkiem, że natychmiastowe ujawnienie informacji przed takim zatwierdzeniem mogłoby zagrozić jej właściwej ocenie przez opinię publiczną oraz emitent podejmie działania by podjęcie ostatecznej decyzji nastąpiło możliwe jak najszybciej.
 • opracowaniu produktu lub wynalazku, jeżeli ujawnienie informacji o tym fakcie może naruszyć prawa własności intelektualnej emitenta;
 • zamiarze nabycia lub sprzedaży znacznego pakietu akcji w innym podmiocie, a ujawnienie takiej informacji mogłoby mieć negatywny wpływ na wykonanie tego planu
 • wymogach organu administracji, którego zgoda jest konieczna do realizacji transakcji wcześniej ogłoszonej przez emitenta, gdy publikacja tych wymogów wpłynie na możliwość ich wykonania i w ten sposób uniemożliwi realizację tej transakcji lub przedsięwzięcia.

NIepublikowanie informacji poufnej nie zawsze dozwolone

Ad. 2
Wytyczne ESMA przewidują trzy przykładowe sytuacje, w których emitent nie może dokonać opóźnienia. Ma to miejsce w przypadku, gdy informacja poufna, którą zamierza opóźnić:

 • różni się znacząco od stanowiska wyrażonego przez emitenta publicznie;
 • wskazuje, iż wcześniej publikowane cele finansowe mogą nie zostać osiągnięte, przy czym cele te zostały wcześniej podane do wiadomości publicznej;
 • stanowi przeciwieństwo (sprzeczność) z oczekiwaniami rynku, zbudowanymi na podstawie  informacji (sygnałów) wysyłanych przez emitenta wcześniej na rynek, np. wywiadach, prezentacjach lub innych działaniach komunikacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.