Czy członek organu emitenta powinien zawiadomić do końca stycznia 2017 r. o transakcjach poniżej 5000 euro dokonanych w roku ubiegłym?

Processed with VSCO with 4 preset

Nie, członek organu nie powinien składać powiadomienia na temat transakcji na akcjach emitenta zawartych w 2016 roku, których wartość nie przekraczała progu 5000 euro.

W zakresie powiadomień o transakcjach od dnia 3 lipca 2016 r. bezpośrednio obowiązują przepisy zawarte w art. 19 Rozporządzenia MAR, w  którym postanowiono, iż obowiązek przekazania zawiadomienia aktualizuje się, gdy łączna kwota transakcji osiągnie próg 5000 euro w trakcie jednego roku kalendarzowego.

Ustawodawca unijny zawęził obowiązki notyfikacyjne do transakcji dokonanych w okresie rocznym i nie przewidział odpowiednika dotychczasowego wymogu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (…) stanowiącego że, jeżeli suma wartości dokonanych transakcji nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym kwoty 5.000 euro, zawiadomienie powinno być dokonane najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zawarte.

Dodatkowo, w związku z nieuchyleniem na chwilę wejścia w życie Rozporządzenia MAR wyżej przytoczonych przepisów krajowych, które normowały uprzednio kwestie zawiadomień insiderów, KNF potwierdził w jednym ze swoich stanowisk, że przepisy te nie wymagają stosowania przez Emitentów:

„W konsekwencji, w ocenie UKNF, od dnia 3 lipca 2016 r. podmioty działające na rynku kapitałowym nie będą zobowiązane do stosowania w szczególności: 1) rozdziału 2 w dziale VI ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 154 – 161a) (…).”

„Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów rozporządzenia (przyp. red. MAR) i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z rozporządzeniem MAR.”

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.