Czy nowe regulacje dotyczące raportowania niefinansowego oraz komitetów audytu dotyczą spółek notowanych w ASO NewConnect?

NewConnect-komitety-audytu-informacje-niefinansowe

Wskutek zmiany ustawy o rachunkowości spółki publiczne już od początku 2018 roku będą zobowiązane do publikacji informacji niefinansowych. Jednocześnie w myśl znowelizowanej niedawno ustawy o biegłych rewidentach emitenci już teraz powinni dostosowywać swoje komitety audytu do nowych wymogów. Czy te zmiany obejmują również spółki notowane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect? 

Na tak zadane pytanie należy odpowiedzieć: w przypadku komitetów audytu – nie, a jeśli chodzi o raportowanie niefinansowe – tak.

Raportowanie informacji niefinansowych

W odniesieniu do odpowiedzi twierdzącej, w zakresie konieczności sporządzania przez spółki z małego parkietu oświadczeń zawierających informacje niefinansowe, należy wskazać, iż art. 49b ustawy o rachunkowości definiuje podmioty zobowiązane do wypełnienia nowego obowiązku.

Są nimi m.in. emitenci z rynku regulowanego, ale także emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, posiadający wskazaną w przepisie formę organizacyjno-prawną (spółki akcyjne, z o.o., S.K.A. i in.), pod warunkiem że w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym przekraczają następujące wielkości:

  • 500 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty oraz
  • 85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 170 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.

Przy spełnieniu przedstawionych progów Emitent z rynku NewConnect jest zobowiązany przedstawić dodatkowo w swoim sprawozdaniu z działalności – jako wyodrębnioną część – oświadczenie na temat informacji niefinansowych z uwzględnieniem wymogów zawartych w ustawie. Spółka może również zadecydować o niesporządzaniu ww. oświadczenia w raporcie rocznym pod warunkiem zamieszczenia na swojej stronie internetowej sprawozdania na temat informacji niefinansowych, w formie osobnego dokumentu, w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Komitet audytu – czy w każdej spółce giełdowej?

W odniesieniu do komitetów audytu, zmieniona ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym jednoznacznie ustala zakres podmiotów tzw. jednostek zainteresowania publicznego, w strukturach których należy tworzyć wspomniane komitety.

W katalogu jednostek zainteresowania publicznego wymienia się emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej. Rynek alternatywny nie podlega definicji rynku regulowanego, a zatem spółki publiczne notowane w ASO nie zostały objęte zakresem ww. regulacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.