Czy okresy zamknięte z art. 19 (11) MAR obejmują transakcje emitenta?

19-mar-okres-zamkniety-interpretacja-ESMA

Budząca wątpliwości regulacja z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR doczekała się oficjalnej wykładni. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował na swoich stronach interpretację w sprawie okresów zamkniętych. Stanowisko unijnego nadzorcy dotyczy transakcji zawieranych przez samego emitenta, których przedmiotem są jego instrumenty finansowe. Wiąże ono uczestników rynków kapitałowych we wszystkich krajach UE.

Okres zamknięty – wątpliwości interpretacyjne

Przypomnijmy, że pod pojęciem okres zamknięty kryje się 30-dniowy zakaz dokonywania przez osoby pełniące obowiązki zarządcze u emitenta jakichkolwiek transakcji na rachunek własny lub rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących papierów wartościowych lub instrumentów finansowych tego emitenta, przed ogłoszeniem raportu okresowego.

Wśród papierów i instrumentów objętych zakazem wskazano akcje, instrumenty dłużne oraz instrumenty pochodne. Stąd też niejednokrotnie wynikały wątpliwości dotyczące obrotu akcjami własnymi, czy emisji obligacji przed ogłoszeniem raportu kwartalnego, półrocznego lub rocznego. Reprezentanci emitentów podejmujący decyzje lub realizujący czynności we wspomnianych procesach stawali przed pytaniem, czy dokonują właśnie transakcji na „rachunek strony trzeciej” – emitenta.

Korzystne rozstrzygnięcie ESMA

W swoim stanowisku regulator unijny jednoznacznie stwierdził, iż działania insiderów działających w roli osób decyzyjnych emitenta nie są objęte zakazem z art. 19 MAR. Są to transakcje samej spółki, która nie jest rzeczoną „stroną trzecią” dla pełniących obowiązki zarządcze.

ESMA jednocześnie podkreśliła, iż powyższa interpretacja nie zwalnia z zakazu wykorzystywania informacji poufnych z art. 14 MAR. Jeśli emitent jest w posiadaniu informacji poufnych dotyczących jego instrumentów finansowych, to uniemożliwiony zostaje obrót nimi. Przewiduje się jednak możliwe odstępstwa od tych ograniczeń. Ma to miejsce, gdy w spółce wdrożono rozwiązania lub procedury wewnętrzne zgodne z art 9 ust. 1 MAR, gwarantujące iż osoby fizyczne podejmujące decyzje w imieniu osoby prawnej posiadającej informacje poufne nie miały do nich dostępu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.