Gdzie znaleźć aktualną treść i jak stosować rozporządzenie MAR?

rozporządzenie-MAR-gdzie-szukać

Zastanawiasz się gdzie znaleźć aktualną treść rozporządzenia MAR i jak analizować jego przepisy? Chcesz sprawdzić, czy znasz i stosujesz najważniejsze akty uzupełniające do Market Abuse Regulation? W niniejszym materiale odnajdziesz wskazówki pomocne przy rozpoczynaniu pracy z rozporządzeniem nr 596/2014 UE. 

Po pierwsze – czym jest Rozporządzenie MAR?

Rozporządzenie UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation, MAR) to akt prawa Unii Europejskiej obowiązujący wszystkie państwa członkowskie, ustanawiający wspólne ramy regulacyjne w zakresie kwalifikowania i publikacji informacji poufnych oraz nadużyć, takich jak wykorzystywanie, ujawnienie informacji poufnych oraz manipulacje na rynku. Rozporządzenie wiąże bezpośrednio, co oznacza że co do zasady nie wymagało implementacji do polskiego porządku prawnego i posiada nadrzędną moc względem krajowych aktów prawnych – ustaw i rozporządzeń. Treść rozporządzenia MAR obowiązuje emitenta wprost, bez konieczności posiłkowania się polskimi aktami prawnymi w zakresie jego stosowania (wyjątek – sankcje).

Od chwili publikacji rozporządzenie MAR, którego treść zamieszczamy w załączonym linku, podlegało zmianie niedotyczącej bezpośrednio regulacji przewidzianych dla emitentów (linkart.2). Dodatkowo wydane zostało sprostowanie (link), które zawiera zmiany redakcyjne do wybranych postanowień Market Abuse Regulation.

Rozporządzenie MAR posiada szereg aktów uzupełniających i wykonawczych, które precyzują jego treść, pozwalają na dokładniejszą interpretację i stosowanie jego postanowień, o czym w dalszej części wpisu.

Budowa rozporządzenia Market Abuse

W MAR wyodrębniono:

  • preambułę zawierającą  wskazówki interpretacyjne i uzasadnienia dotyczące przepisów szczegółowych,
  • przepisy szczegółowe w postaci 39 artykułów, które regulują poszczególne instytucje, nakazy i zakazy przewidziane przez ustawodawcę unijnego, pogrupowane w 7 rozdziałach.

Najistotniejsze przepisy, na które warto zwrócić uwagę analizując treść rozporządzenia po raz pierwszy:

art. 7 – definicja informacji poufnej

art. 8 – definicja wykorzystywania informacji poufnej

art. 10 – definicja ujawniania informacji poufnych

art. 11 – badanie rynku

art. 12 – definicja manipulacji na rynku

art. 14, 15 – zakazy wykorzystywania, ujawniania informacji poufnych i manipulacji na rynku

art. 17 – publikacja informacji poufnej i jej opóźnianie

art. 18 – listy osób mających dostęp do informacji poufnych

art. 19 – transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze

art. 30 – sankcje administracyjne

Akty uzupełniające i wykonawcze do Rozporządzenia MAR

Istotne z punktu widzenia powinności wewnętrznych spółki giełdowej są akty wykonawcze do MAR, które uzupełniają rozporządzenie o konkretne wzorce i tryby postępowania, wzory formularzy, otwarte katalogi zdarzeń i przesłanek, które pozwalają na tożsame w całej Unii wypełnianie zaleceń i instytucji ustanowionych w MAR. Są to akty wydane przez organy unijne, jak również europejskiego regulatora ESMA. Do najważniejszych z punktu widzenia obowiązków informacyjnych emitentów oraz członków ich organów należą:

  • Rozporządzenie  wykonawcze Komisji (UE) 2016/347 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji (link)
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/522 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących (…) właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia (link)
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/523 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej (link)
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/960 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu właściwych rozwiązań, systemów i procedur obowiązujących uczestników rynku ujawniających informacje w trakcie badań rynku (link)
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1055 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych (link)
  • Wytyczne ESMA dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku – opóźnienie ujawnienia informacji poufnych (link)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.