Jakie kursy NBP do wybranych danych finansowych raportu półrocznego 2018?

bowiazki-informacyjne-raport-polroczny-kursy-euro

Jednym z podstawowych obowiązków informacyjnych spółki publicznej jest publikacja raportu okresowego za pierwsze półrocze roku obrotowego. Aktualnie trwa sezon raportowania danych za I połowę 2018 r. Wybrane dane finansowe za ten okres, prezentowane w systemie ESPI, powinny być przeliczone także na euro. Emitenci z GPW, którzy są w trakcie prac nad raportami w niniejszym wpisie odnajdą kursy pozwalające na przeliczenie wybranych pozycji ze swoich sprawozdań finansowych.

Obowiązki informacyjne emitentów w zakresie prezentacji danych finansowych

Przypomnijmy, że rozporządzenie Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych stanowi, iż w zarówno w jednostkowych, jak i skonsolidowanych raportach półrocznych spółka powinna podać wybrane dane finansowe wraz z ich przeliczeniem na euro. Wśród nich powinny znaleźć się podstawowe pozycje półrocznego sprawozdania finansowego za półrocze bieżącego i poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu – na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.

Informacje finansowe podlegające ujawnieniu przelicza się na euro według wskazanych w rozporządzeniu zasad. Poszczególne pozycje bilansu obliczyć należy według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przelicza się zaś według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego okresu.

Zalecenia te mają także zastosowanie do analogicznych składowych sprawozdania finansowego sporządzanego według MSR (sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych).

Kursy NBP za I półrocze 2018 r.

  • bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej – kurs średni NBP dla euro na dzień:

30.06.2018 r. –  4,3616 zł;

31.12.2017 r. – 4,1709 zł

 

  • rachunek/sprawozdanie z zysków i strat oraz przepływy pieniężne – średnia arytmetyczna kursów średnich NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca:

I półrocze 2018 r. – 4,2395 zł;

I półrocze 2017 r. – 4,2474 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.