KNF publikuje wyniki ankiety nadzorczej ws. stosowania Rozporządzenia MAR

rozporządzenie-MAR-ankieta-nadzorcza-KNF

Komisja opublikowała na swojej stronie internetowej wyniki ankiety nadzorczej prowadzonej wśród 832 emitentów z rynku regulowanego oraz NewConnect na początku wakacji tego roku. Przypomnijmy, że zadane wówczas pytania dotyczyły praktyki stosowania Rozporządzenia MAR w okresie pierwszego roku jego formalnego obowiązywania. To podsumowanie statystyk wskazuje na wiele interesujących odpowiedzi. Warto je przeanalizować.

Informacje poufne według MAR

Pytanie nr 1 – ile przypadków informacji poufnych zostało zidentyfikowanych przez emitentów w okresie pierwszego roku obowiązywania MAR?

Co zaskakujące, liczba ta wahała się od 0 aż do 179 przypadków, przy czym mediana wśród emitentów z obydwu rynków ukształtowała się na poziomie 10 zidentyfikowanych informacji poufnych.

Pytanie nr 2 dotyczyło procesu identyfikowania informacji poufnej oraz faktu, czy emitenci biorą pod uwagę inne przesłanki niż te określone w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Ponad połowa badanych uwzględniała jedynie przesłanki określone we wskazanym przepisie. 22,4% emitentów korzystało dodatkowo z wewnętrznego katalogu zdarzeń. Odpowiedzi pozostałych nie pozwalają natomiast na przypisanie do żadnej z dwóch powyższych kategorii.

Pytanie nr 3 – czy emitent korzystał z instytucji opóźnienia publikacji informacji poufnej, a jeśli tak, to ile razy?

104 emitentów opóźniało podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej, w tym zdecydowana większość z rynku regulowanego. Jeden z emitentów szczególnie upodobał sobie to rozwiązanie korzystając z niego aż 13 razy w ciągu roku.

Lista dostępu do informacji poufnych

Pytanie nr 4 dotyczyło sporządzenia listy insiderów oraz sposobu jej prowadzenia.

34 spółki stwierdziły, iż nie posiadają listy osób mających dostęp do informacji poufnych, w tym 31 z małego parkietu. Zdecydowana większość samodzielnie prowadzi taką listę uwzględniając w niej od 0 do 179 sekcji. Komisja podkreśla, iż spora grupa emitentów (150) wykazała brak zrozumienia pojęcia „sekcja”, zaś 27 emitentów prowadzi jedynie sekcję stałego dostępu do informacji poufnych, w tym 20 z rynku NewConnect.

Pytanie nr 5 – czy emitent zdecydował się na utworzenie w ramach listy insiderów sekcji stałego dostępu. Jeśli tak, to ile osób było na nią wpisanych w dniu 2 lipca 2017 r. oraz czy są na niej osoby niebędące członkami Zarządu i Rady Nadzorczej?

Zdecydowana mniejszość, bo 232 spółki z ponad 830 badanych, potwierdziła iż nie prowadzi sekcji stałego dostępu. Ci zaś którzy prowadzą, uwzględniają na niej od 1 do aż 231 osób, przy czym mediana wynosi 7 osób. Poza członkami organów w sekcji stałego dostępu najczęściej pojawiają się pracownicy IR/PR, operatorzy ESPI, księgowi, prawnicy, kluczowi dyrektorzy.

Notyfikacje o transakcjach insiderów

Pytanie nr 6 – czy emitent powiadomił, zgodnie z art. 19 ust. 5 MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze o ich obowiązkach wynikających z art. 19 Rozporządzenia?

Tylko 9 emitentów przyznało, iż nie wypełniło tego obowiązku, w tym 8 z ASO NewConnect.

Pytanie nr 7 dotyczyło prowadzenia listy osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko z nimi związanych oraz liczb uwzględnionych na niej osób.

Nadzorca w podsumowanie pisze o 14 spółkach, które nie wykonują powyższego obowiązku. Na listach znajduje się odpowiednio od 1 do 66 osób pełniących obowiązki zarządcze (mediana – 8) oraz od 0 do 285 osób blisko związanych (mediana – 24)

Pytanie nr 8 obejmowało procedury przyjmowania powiadomień z art. 19 ust. 1 MAR.

Około 660 (82,3 %) emitentów posiada procedurę przyjmowania powiadomień z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. 140 (17,5%) emitentów nie posiada sformalizowanej procedury, jednakże około 100 emitentów z tej grupy opisało sposób postępowania z ww. notyfikacjami.

Pytanie nr 9 dotyczyło hipotetycznej sytuacji otrzymania powiadomienia z art. 19 ust. 1 MAR od osoby nieujętej na liście oraz sposobu działania emitenta w tej sytuacji.

Jak pisze KNF – „o zaistnieniu takiej sytuacji poinformowało 16 emitentów”. Sposób postępowania był zależny od tego, czy powiadomienie pochodziło od podmiotu, który spełniał kryteria osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej, czy też nie. W przypadku spełnienia kryteriów emitenci najczęściej podejmowali próbę ustalenia właściwych powiązań. W jednym przypadku (niespełnienie kryteriów) emitent nie przekazał powiadomienia do wiadomości publicznej.

Zwolnienie z okresu zamkniętego

Pytanie nr 10 – czy emitent korzystał w badanym okresie z możliwości zezwolenia na transakcję w okresie zamkniętym?

„Zezwolenia na dokonanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze wydało 10 emitentów (rynek regulowany – 7, rynek New Connect – 3).”

Ogólne wnioski płynące z przedstawionych statystyk i przeprowadzonego badania są takie, iż wciąż wielu emitentów ma trudności z interpretacją i stosowaniem rozporządzenia MAR. Otwartym pozostaje pytanie, czy KNF w tym zakresie będzie kontynuował działania edukacyjne, czy sięgnie po bardziej dotkliwe środki nadzorcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.