Nowe rozporządzenie ws. informacji bieżących i okresowych 2018 obowiązuje od dziś

informacje-biezace-i-okresowe- rozporzadzenie

Minister Finansów podpisał projekt rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”). Oznacza to, że jego postanowienia wchodzą w życie i mają zastosowanie od 30 kwietnia 2018 r. Co istotne, zastępuje ono w całości swojego poprzednika będącego jednym z filarów realizacji obowiązków informacyjnych spółek giełdowych od 2009 r.

Zmiany w raportowaniu bieżącym emitentów

Uchylone zostają podstawy do raportowania zdarzeń mogących stanowić informacje poufne według rozporządzenia MAR. Wprowadza się nowe okoliczności raportowania bieżącego w katalogu §5 Rozporządzenia, o których wspominałam w poprzednim wpisie poświęconym planowanej nowelizacji.

Zmiany obejmują także grupę raportów bieżących szczegółowych. W przypadku Walnego Zgromadzenia pojawiają się nowe podstawy do raportowania informacji o:

  • uchwałach, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte,
  • udzieleniu przez sąd zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonalności uchwał walnego zgromadzenia emitenta.

Raporty roczne spółek publicznych – nowe elementy

Istotne zmiany dotyczą wymaganej zawartości raportów rocznych. Wśród nich znajdziemy nowe deklaracje organów obejmujące:

  • informację zarządu, sporządzoną na podstawie oświadczenia rady nadzorczej lub osoby nadzorującej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
  • oświadczenie rady nadzorczej dotyczące komitetu audytu
  • ocenę dokonaną przez radę nadzorczą wraz z uzasadnieniem, dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Nowelizacja odnosi się także do wybranych punktów rocznego sprawozdania zarządu z działalności, jak chociażby informacji o przyjętej strategii rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej oraz działaniach podjętych w ramach jej realizacji w okresie objętym raportem wraz z opisem perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej w najbliższym roku obrotowym.

Ponadto w pakiecie zmian uwzględniono nowy wymóg oświadczenia o ładzie korporacyjnym. Przewiduje on szereg ujawnień szczegółowych dotyczących komitetu audytu m.in. składu komitetu i spełniania przez jego członków kryteriów w zakresie niezależności, wiedzy branżowej lub rachunkowej, usług firmy audytorskiej i oceny jej niezależności, liczby posiedzeń komitetu audytu, czy spełnienia kryteriów do powierzenia zadań komitetu Radzie Nadzorczej.

Od kiedy nowe obowiązki na GPW?

Przepisy zmienionego Rozporządzenia mają po raz pierwszy zastosowanie do:

  • zdarzeń, z którymi wiąże się obowiązek przekazania raportu bieżącego, mających miejsce lub o których powzięto informację od dnia wejścia w życie Rozporządzenia;
  • raportów okresowych sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku obrotowego rozpoczynającego się w 2017 r. i 2018 r., przekazywanych od dnia wejścia w życie Rozporządzenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.