Nowelizacja ustawy o rachunkowości 2021 – czy coś się zmieni dla spółek publicznych?

W ostatnich dniach podpis Prezydenta RP uzyskała ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Warto zajrzeć do tego aktu i sprawdzić, czy jakieś nowości lub udogodnienia zostały przewidziane dla spółek publicznych.

Format ESEF w przepisach krajowych – zmiany 2021

Nowelizacja ustawy o rachunkowości jedynie ugruntowuje w krajowym porządku prawnym rozwiązania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania (dalej: „Rozporządzenie 2019/815”), przewidując jednocześnie nowe powinności dla spółek niegiełdowych.

Przypomnijmy, iż zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej już w 2021 r. spółki publiczne miały po raz pierwszy publikować raporty roczne w nowym, jednolitym elektronicznym formacie raportowania (ESEF). Formalnie jednak, z uwagi na pandemiczne uwarunkowania, obowiązek został przesunięty na kolejny rok.

I tak w przypadku emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności mają być sporządzane w formacie, o którym mowa w Rozporządzeniu 2019/815 (zgodnie z ESEF – pliki w rozszerzeniu XHTML). Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR powinny być ponadto dodatkowo znakowane znacznikami Inline XBRL.

W odniesieniu do spółek niegiełdowych ustawa o rachunkowości zawiera pewne nowości, gdyż sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane tych podmiotów oraz ich sprawozdania z działalności powinny być wg wyboru spółki sporządzone zgodnie z ESEF lub innym formacie przeszukiwalnym. Wprowadzenie formatu przeszukiwalnego, jako alternatywy dla formatu XHTML oznacza, że sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone w formacie, który umożliwia automatyczne przeszukanie i skopiowanie fragmentów tego sprawozdania.

Ułatwienia w podpisywaniu sprawozdań finansowych

Ustawa przewiduje także zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych. Mają one na celu wprowadzenie ułatwień dla jednostek kierowanych przez organ wieloosobowy, które ze względów organizacyjnych mogą mieć trudności z realizacją ustawowych obowiązków.

W art. 52 ust. 2a ustawy o rachunkowości przewidziano ogólną zasadę, w myśl której podpisanie sprawozdania finansowego stanowi potwierdzenie, iż sprawozdanie to spełnia wymagania przewidziane w ustawie.

Znowelizowany art. 52 ust. 2 wprowadza zmianę w zakresie podpisywania sprawozdania finansowego, które może zostać podpisane tylko przez jednego członka organu wieloosobowego po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że spełnia ono wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich oświadczeń.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z pewnymi wyjątkami, np. zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań zaczną obowiązywać w dniu 1 stycznia 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.