Planowane zmiany w zawiadomieniach akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (znaczne pakiety akcji)

zmiana-zawiadomienia-akcjonariuszy-znaczne-pakietyNa poziomie Rady Ministrów trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. To pakietowe rozwiązanie obejmujące zmiany w kilkunastu aktach prawnych z obszaru rynku finansowego. Jedna ze zmian dotyczy zawiadomień akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, czyli obowiązku wynikającego z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Jak mogą zmienić się notyfikacje ws. znacznych pakietów akcji?

Znaczne pakiety akcji – zawiadomienia elektroniczne

W myśl projektowanej noweli przekazanie do KNF zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania będzie następować elektronicznie, za pomocą systemu teleinformatycznego. Zadaniem Komisji Nadzoru Finansowego będzie zapewnienie dostępu do takiego systemu przez stronę internetową.

Obecne przepisy ustawy o ofercie publicznej nie przewidują szczególnej formy składania zawiadomień. W praktyce najczęściej przekazywane są one pocztą tradycyjną wraz z przesłaniem skanu zawiadomienia na udostępniony przez UKNF adres e-mail. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu dotychczasowy model „stanowi nadmierną uciążliwość dla akcjonariuszy spółek publicznych. Natomiast, brak standaryzacji formy notyfikacji powoduje, że treści poszczególnych notyfikacji często są mało czytelne dla inwestorów oraz UKNF. Dodatkowo, pełna dowolność w zakresie formy notyfikacji powoduje, że notyfikacje często nie zawierają wszystkich informacji określonych szczegółowo w art. 69 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej.”

Przewidywane rozwiązanie w postaci systemu elektronicznego prowadzonego przez UKNF będzie zatem analogiczne do wprowadzonego nie tak dawno narzędzia do składania powiadomień z art. 19 Rozporządzenia MAR.

Tryb awaryjny

W nowelizacji przewiduje się również tryb awaryjny przekazywania notyfikacji. W przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie zawiadomienia za pomocą systemu teleinformatycznego, wymagane będzie jego przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu przez Komisję. Niezwłocznie po ustaniu ww. przeszkód zawiadomienie należy przekazać ponownie za pomocą systemu elektronicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.