Powiadomienia o transakcjach i okresy zamknięte w najnowszym stanowisku UKNF

W związku z zaobserwowanym niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków z art. 19 Rozporządzenia MAR Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił garść wytycznych dla rynku. Zostały one opublikowane na stronie internetowej Nadzorcy w stanowisku poświęconym wybranym aspektom powiadamiania o transakcjach i okresach zamkniętych.

Powiadomienia o transakcjach i okresy zamknięte – wybrane problemy

Nadzorca wskazuje w dokumencie zakres nieakceptowanych zachowań odnosząc się do następujących kwestii:

  • do art. 19 MAR nie ma zastosowania zwolnienie z art. 69 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej, co oznacza, iż obowiązek powiadamiania na podstawie art. 19 rozporządzenia MAR powstaje także w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji, zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, w tym samym dniu, nie dojdzie do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej,
  • obowiązki powiadomienia o transakcjach mają zastosowanie w ramach pośredniego nabycia akcji lub innych instrumentów, np. gdy transakcji dokonuje podmiot pośrednio/bezpośrednio kontrolowany przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Wówczas to na podmiocie kontrolowanym, będącym stroną transakcji, spoczywa obowiązek  powiadomienia z art. 19 MAR,
  • przesunięcie terminu publikacji raportu okresowego na datę późniejszą, w trakcie trwania okresu zamkniętego, nie zwalnia z odpowiedzialności za transakcje dokonane w czasie biegu terminu poprzedniego okresu zamkniętego.

Stanowisko jest dostępne pod linkiem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.