Wzmocnienie nadzoru i ochrony inwestorów na rynku finansowym. Projektowane zmiany przepisów 2018

nadzor-knf-rynek-finansowy-zmiany-przepisowMinisterstwo Finansów pracuje nad projektem zmian legislacyjnych mających na celu wzmocnienie nadzoru i ochrony inwestorów na rynku finansowym. Planuje się m.in. rozszerzenie składu KNF, zmianę sposobu finansowania Komisji oraz stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem projekt ustawy zmieniającej powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2018 r.

Nowy skład, uprawnienia, finansowanie KNF

Członkami Komisji zostaną przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz przedstawiciel ministra-członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych (dwóch ostatnich bez prawa głosu). Przepisy projektowanej ustawy ustanawiają także ramy prawne na potrzeby przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz innym organami, m.in. ABW, CBA, Policją i UOKiK.

Dodatkowo proponuje się zmianę finansowania regulatora i jego urzędu polegającą na wnoszeniu opłat i składek przez podmioty nadzorowane bezpośrednio do KNF, która stanie się organem zarządzającym. Dotychczas zarówno KNF jak i UKNF były finansowane za pośrednictwem budżetu państwa w całości ze składek i opłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane.

Edukacja i system rekompensat

W informacji na stronach kancelarii Rady Ministrów wskazano również na zamiar powołania nowej struktury przy KDPW – Funduszu Edukacji Finansowej. Celem działalności Funduszu będzie realizacja dwóch zasadniczych zadań:

  • zwiększenie świadomości finansowej Polaków oraz
  • utworzenie systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa.

Działalność Funduszu ma skupiać się na propagowaniu wiedzy o rynkach finansowych i oferowanych na nich instrumentach. Jego rekompensacyjna funkcja ma natomiast polegać na zapewnieniu ochrony inwestorów m.in. w sytuacji gdy podczas oferowania obligacji osoba je nabywająca została wprowadzona w błąd lub jeśli oferowano jej produkt, który nie był dostosowany do jej potrzeb i wiedzy co do ryzyka takiej inwestycji.

Aby inwestujący mógł otrzymać zwrot choćby części zainwestowanych pieniędzy, musi dojść do postępowania upadłościowego lub układowego emitenta danych obligacji. Osoba fizyczna będzie mogła uzyskać rekompensatę pieniężną w maksymalnej wysokości 100 tys. zł, ale nie więcej niż 25% straty. Jednakże nie będą nią objęte odsetki, premia i dyskonto.

Zgodnie z postulatami pojawiającymi się na rynku, zakłada się że źródłem finansowania Funduszu będą m.in. kary administracyjne nałożone przez Komisję Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisję Nadzoru Audytowego, grzywny orzeczone przez sąd.

Obowiązkowa rejestracja obligacji w KDPW

Kolejną projektowaną zmianą jest obligatoryjna dematerializacja obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz listów zastawnych, niezależnie od tego czy były przedmiotem oferty publicznej oraz czy są przeznaczone do obrotu w jakimkolwiek systemie obrotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.