Elektroniczne zawiadomienia akcjonariuszy coraz bliżej. Ustawa o rozwoju rynku finansowego z podpisem Prezydenta

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Kancelarii Prezydenta RP, ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, została podpisana. Jest to obszerna nowelizacja, która zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy, ma na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego. Jednymi ze zmienianych regulacji są przepisy art. 69 ustawy o ofercie publicznej dotyczące zawiadomień akcjonariuszy o obrocie znacznymi pakietami akcji. Oznacza to, iż już za kilka miesięcy akcjonariusze będą zobligowani do przekazywania swoich zawiadomień do KNF za pośrednictwem formularza on-line.

Zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie – co się zmieni?

Po pierwsze, nowelizacja przewiduje nowy tryb zawiadomień z art. 69 ustawy o ofercie (notyfikacje obrotu znacznymi pakietami akcji), przekazywanych do KNF, z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego pod adresem: https://bzp.knf.gov.pl/#/firstscreen  

Ustawa zmieniająca wprowadza ponadto nowe elementy zawiadomień akcjonariuszy:

  1. numer PESEL lub numer NIP w przypadku, gdy zawiadamiającym jest osoba fizyczna, kod LEI w przypadku, gdy zawiadamiającym jest podmiot inny nią osoba fizyczna,
  2. kod LEI emitenta akcji, którego dotyczy zawiadomienie,
  3. aktualny adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu dokonującego zawiadomienia

– z zastrzeżeniem, iż informacje z pkt 1 i 3 powyżej zamieszcza się wyłącznie w zawiadomieniu przekazywanym do KNF.

Powyższe punkty zostały uwzględnione w nowym systemie udostępnionym przez UKNF.

Jakie zmiany dla spółek publicznych?

Opisane powyżej nowości nie generują jednak istotnych zmian z perspektywy samego emitenta. Jak pisaliśmy ostatnio – spółki nadal pozostają zobligowane do przekazania otrzymanych od akcjonariuszy notyfikacji do publicznej wiadomości.

Ustawa natomiast wprowadza zmiany w innych obszarach związanych z obecnością spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jednymi z nich są modyfikacje w sposobie kalkulacji opłat na rzecz nadzoru KNF. W przypadku spółek publicznych tworzących grupę kapitałową wysokość opłaty będzie obliczana od wartości kapitału własnego wykazanego w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Od kiedy nowe obowiązki informacyjne?

Ustawa wejdzie w życie co do zasady po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z pewnymi wyjątkami.

Wydłużonym vacatio legis objęto m.in. notyfikacje akcjonariuszy przez formularz on-line, który wynosi 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Nowy tryb zawiadamiania będzie obowiązkowy od 1 marca 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.