Rok 2024 – jakie zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek publicznych?

Można powiedzieć, iż nowy rok tradycyjnie przynosi szereg nowości i wyzwań dla emitentów oraz realizowanych przez nich obowiązków informacyjnych. Część przepisów już weszła w życie, a nad innymi prace jeszcze trwają. Jakich zatem zmian mogą spodziewać się spółki publiczne notowane na rynku głównym GPW? Które z nich wejdą w życie od 1 stycznia 2024 r., a co zmieni się w kolejnych miesiącach?

Rozporządzenie MAR 2024 – planowane zmiany

Od ponad roku Komisja Europejska pracuje nad projektem nowelizacji Rozporządzenia MAR. Projekt podlega dynamicznym zmianom, a jego najważniejsze obecnie założenia to:

 • zniesienie obowiązku informowania o poszczególnych etapach pośrednich rozciągniętego w czasie procesu, będących informacją poufną, z utrzymaniem informowania o zakończeniu całego procesu,
 • upoważnienie KE do wydania niewyczerpującego katalogu przykładowych procesów rozciągniętych w czasie ze wskazaniem etapów pośrednich, których nie trzeba będzie publikować i etapu końcowego, który będzie podlegał obowiązkowi publikacji,
 • uszczegółowienie przepisów dotyczących stosowania opóźnienia publikacji informacji poufnych,
 • zwiększenie progu powiadamiania o transakcjach z dotychczasowych 5 000 euro do 20 000 euro.

„Warzywniak” – przegląd wybranych zmian

W związku z wejściem w życie kolejnych regulacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku warto pamiętać, iż:

 • od 1 stycznia 2024 r. opłaty roczne z tytułu nadzoru KNF w przypadku spółek publicznych tworzących grupę kapitałową będą obliczane od wartości kapitału własnego wykazanego w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
 • od 1 marca 2024 r. obowiązkowy stanie się elektroniczny tryb składania powiadomień przez akcjonariuszy o zmianach w znacznych pakietach akcji (art. 69 ustawy o ofercie) z wykorzystaniem formularza on-line: https://bzp.knf.gov.pl/#/firstscreen

ESG – podsumowanie na 2024 r.

Dyrektywa CSRD wprowadzająca nowe obowiązki raportowania ESG powinna być zaimplementowana w przepisach krajowych do czerwca 2024 r. Ponadto, od 1 stycznia 2024 r. formalnie obowiązują Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Raportowanie wg ESRS wdrażane będzie fazowo w latach 2025-2027 w zależności od wielkości emitenta, tj. kryteriów określonych w dyrektywie 2013/34/UE ws. rachunkowości (implementowanych w Polsce do ustawy o rachunkowości).
Nowością, na którą warto zwrócić uwagę, jest opublikowana dnia 21 grudnia 2023 r. nowelizacja dyrektywy ws. rachunkowości zwiększająca finansowe kryteria kwalifikacji małych, średnich i dużych przedsiębiorstw o 25%.
Zgodnie z nowymi progami finansowymi kryteria raportowania ESG będą następujące:

 • za 2024 r. (raport w 2025 r.) – duże spółki zainteresowania publicznego i ich grupy podlegające dotychczas dyrektywie NFRD, tj.: > 500 pracowników oraz >50 mln EUR przychodów netto lub 25 mln EUR sumy aktywów,
 • za 2025 r. (raport w 2026 r.) – duże spółki i ich grupy, które obecnie nie podlegają dyrektywie NFRD, spełniające 2 z 3 kryteriów: > 250 pracowników, 50 mln EUR przychodów netto, 25 mln EUR sumy aktywów,
 • za 2026 r. (raport w 2027 r.) – małe i średnie spółki z rynku regulowanego GPW, spełniające 2 z 3 kryteriów: > 10 pracowników, 900 tys. EUR przychodów netto, 450 tys. EUR sumy aktywów.

ESAP – dane spółek na wyciągnięcie ręki inwestorów

20 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane akty ustawodawcze dotyczące europejskiego jednolitego punktu dostępu (ESAP). System umożliwi scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych danych mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju.
Został on pomyślany jako ogólnounijna platforma zapewniająca inwestorom łatwy dostęp do informacji finansowych i niefinansowych publikowanych obowiązkowo lub dobrowolnie przez podmioty z krajów UE. W zamierzeniu legislatorów ma on także być szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw na zwiększenie rozpoznawalności i wzrost.
Przyjęte akty powodują konieczność zmiany kilkudzisiesięciu innych regulacji unijnych – rozporządzeń i dyrektyw, w tym m.in. Rozporządzenia MAR, czy dyrektywy ws. rachunkowości, które regulują szereg obowiązków informacyjnych spółek publicznych.
Nowy system dostępu do informacji regulowanych ma zapewniać:

 • przyjazny dla użytkownika interfejs we wszystkich językach urzędowych UE;
 • funkcję wyszukiwania we wszystkich językach urzędowych Unii;
 • przeglądarkę informacji;
 • możliwość tłumaczenia maszynowego uzyskanych informacji;
 • możliwość pobierania danych, w tym ich dużych ilości;
 • usługę powiadamiania informującą użytkowników o wszelkich nowych informacjach dostępnych w ESAP.

Czy regulacje w zakresie wdrożenia ESAP spowodują istotne zmiany w funkcjonowaniu i obsłudze systemu ESPI? Tego zapewne w chwili obecnej jeszcze nie wiadomo i odpowiedzi na to pytanie najpewniej nie poznamy do końca rozpoczętego właśnie roku. Rozporządzenia i towarzysząca im dyrektywa wchodzą w życie w styczniu 2024 r. Dyrektywa musi zostać przyjęta przez państwa członkowskie do 10 stycznia 2026 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.