Regulacje wewnętrzne

obowiązki-informacyjne-procedury

Przegląd i aktualizacja

Proponujemy Państwu przegląd i aktualizację dotychczasowych rozwiązań/procedur wewnętrznych z zakresu obowiązków informacyjnych zgodnie z najnowszymi regulacjami obowiązującymi lub wdrażanymi na rynku kapitałowym.

Pakiet standard

Projektujemy regulacje wewnętrzne odpowiadające najlepszym praktykom rynkowym i aktualnym wymogom przepisów. Pomagamy Klientowi we wdrożeniu nowych rozwiązań, zarówno na poziomie struktury organizacyjnej emitenta, jak i jego grupy kapitałowej.

W pakiecie standardowym oferujemy:

  • regulamin obiegu informacji poufnych
  • instrukcję dla osób zarządzających i nadzorujących
  • procedury raportowania bieżącego i okresowego

Przyjęcie naszych procedur zapewnia:

  • całościowe uregulowanie zasad postępowania, podziału zadań i odpowiedzialności w obszarze wymogów stawianych spółkom publicznym,
  • sprawne zarządzanie procesem sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych,
  • bezpieczny obieg informacji poufnych w ramach organizacji,
  • pełną informację dla członków organów, kadry kierowniczej, pracowników w zakresie ich powinności w obszarze poszczególnych obowiązków informacyjnych,
  • wskazanie wymaganego minimum oraz zasad kształtowania treści raportów bieżących i okresowych.

Wybrane procedury

Na specjalne życzenie projektujemy i pomagamy we wdrożeniu regulaminów lub instrukcji wewnętrznych porządkujących wskazany przez Klienta obszar realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych.