Mała nowela MAR – zmiany od 2021

zmiany-mar-2021-nowela

W listopadzie 2019 r. przyjęte zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2115 zmieniające m.in. Rozporządzenie MAR. Akt ten, nazywany „małą nowelą MAR”, wprowadza m.in. ułatwienia bądź doprecyzowuje wybrane regulacje dedykowane wszystkim spółkom publicznym lub wyłącznie emitentom z rynków rozwoju MŚP.

Listy insiderów

W ramach nowelizacji uściślono regulację art. 18 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia MAR w zakresie jednego z podstawowych obowiązków wewnętrznych emitentów. Chodzi o krąg podmiotów zobowiązanych do prowadzenia list osób fizycznych posiadających dostęp do informacji poufnych. Zmiana polega na zastąpieniu dotychczasowego spójnika „lub” spójnikiem „i”. Oznacza to, że obowiązek sporządzania list spoczywa na spółkach publicznych, jak i na podmiotach współpracujących z emitentami przy zdarzeniach stanowiących informacje poufne, które powinny prowadzić własne listy. Rozstrzygnięte tym samym zostają wątpliwości i różne praktyki funkcjonujące w UE na gruncie poprzedniego brzmienia przepisu.

Powiadomienia o transakcjach insiderów

Kolejna zmiana dotyczy terminu na opublikowanie przez emitenta notyfikacji otrzymanej w trybie art. 19 MAR. Dotychczasowy termin 3 dni roboczych od dnia zawarcia transakcji obejmował obowiązek notyfikującego w zakresie przekazania powiadomienia spółce oraz jego publikacji przez samą spółkę. Dochowanie terminu przez przez emitenta w przypadku późnego przekazania informacji przez osoby pełniące obowiązki/osoby blisko związane rodziło spore trudności i ryzyka.

Nowelizacja przewiduje, iż emitent raportuje o transakcji insidera w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia. Co warte podkreślenia, w niniejszej zmianie upatruje się także kroku w kierunku zniesienia obowiązku utrzymywania list osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze. Emitent w darowanym mu dodatkowym czasie na publikację będzie mógł zweryfikować powiadomienie bez konieczności tworzenia takich list.

Ułatwienia dla rynków rozwoju MŚP

Dla spółek z rynku NewConnect, który posiada wymagany status Rynku Rozwoju MŚP, zmiany mają dwojaki charakter.

Po pierwsze – złagodzenie obowiązków w zakresie przedstawiania KNF wyjaśnień dotyczących opóźnienia publikacji informacji poufnej. Spółka będzie składała wyjaśnienia jedynie na żądanie organu, a nie w każdym przypadku, jak ma to miejsce obecnie. Co więcej, jeśli emitent będzie w stanie wyjaśnić przyczyny opóźnienia, nie będzie zobligowany do przechowywania zapisu wyjaśnienia.

Ponadto, uchylono przepis przewidujący możliwość zwolnienia emitenta z obowiązku prowadzenia listy insiderów. Regulację zastąpiono uprawnieniem do uwzględniania na listach jedynie tych osób, które ze względu na funkcję/stanowisko mają regularny dostęp do informacji poufnych.

Format takich list ma zostać określony przez ESMA i ma on stanowić mniejsze obciążenie administracyjne w porównaniu z formatem standardowym.

Od kiedy?

Opisane zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.