Odroczenie ESEF – zakończenie procedury legislacyjnej

odroczenie-esef-zakonczenie-procedury-legislacyjnej

Z dniem 1 kwietnia na stronie Prezydenta RP opublikowano informację o podpisaniu ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zawiera przepis pozwalający na odroczenie obowiązku stosowania formatu ESEF do raportów rocznych za 2020 r.

Zgodnie z ustawą emitent, którego papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, może zdecydować o niestosowaniu jednolitego elektronicznego formatu raportowania (ESEF) do raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych za rok obrotowy rozpoczynający się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. i sporządzić te raporty na zasadach dotychczasowych.

Co istotne, powyższa opcja ma zastosowanie także do raportów rocznych sporządzonych przed dniem wejścia w życie przedmiotowego przepisu.

Kiedy wejście w życie?

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 13 kwietnia, zaś art. 24 dotyczący odroczenia ESEF wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy, czyli 14 kwietnia 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.