Tygiel legislacyjny – gdzie jesteśmy obecnie? (cz. I)

2017-01-03-cz-i

Miniony 2016 rok, to okres wielu zmian w przepisach regulujących obszar obowiązków informacyjnych emitentów, zarówno tych z rynku głównego, jak i z ASO NewConnect oraz Catalyst. Proces ustawodawczy nie zakończył się jednak i zapewne potrwa jeszcze przez większą część obecnego roku. W dzisiejszym wpisie przedstawię najważniejsze elementy trwających procesów ustawodawczych oraz kierunki zmian.

Dostosowanie do Rozporządzenia MAR

Rozporządzenie UE nr 596/2014 ws. nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation, MAR), jako akt wyższego rzędu nie wymagał implementacji w polskim porządku prawnym. Obowiązuje on bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, jednakże przepisy krajowe nie mogą dublować lub kolidować z jego postanowieniami, co wiąże się z koniecznością zmiany naszych ustaw i rozporządzeń.

Co więcej, wdrożenia do polskiego porządku wymagała Dyrektywa 2014/57/UE ws. sankcji karnych (MAD), uzupełniająca Rozporządzenie Market Abuse o spójne w całej Unii przepisy regulujące odpowiedzialność za przestępstwa na rynku kapitałowym.

Przed wejściem w życie MAR (3 lipca 2016 r.) rozpoczęły się prace nad nowelizacją dwóch kluczowych dla realizacji obowiązków informacyjnych przez emitentów – ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie publicznej) oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Na marginesie warto przypomnieć, że ustawa o ofercie publicznej była w 2016 roku przedmiotem istotnych zmian wynikających z prawa UE i konieczności implementacji Dyrektywy o przejrzystości 2013/50/ UE (TRANSPARENCY).

Proces ten zakończył i zmieniona ustawa obowiązuje od 4 czerwca 2016 r. z nowymi regulacjami dotyczącymi:

 • terminów raportów okresowych na rynku głównym GPW
 • sankcji dla członków rad nadzorczych
 • nowych elementów zawiadomień akcjonariuszy z art. 69
 • zaostrzenia sankcji administracyjnych

Ustawa zmieniająca została opatrzona wspólnym tytułem – ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw i znajduje się obecnie w Sejmie, po pierwszym czytaniu w komisjach.

Projekt przewiduje m. in.:

 • w ustawie o ofercie publicznej:
  • uchylenie art. 56 w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 5 dotyczących publikacji przez emitenta informacji poufnych; art. 57 w zakresie stosowanie opóźnień informacji poufnych; art. 62 – zwolnienie z obowiązku informacyjnego, art. 66 – 67 w zakresie przekazywania informacji przed publikacją
  • nowe, wyższe sankcje za nieprawidłowości w raportowaniu informacji poufnych i stosowaniu opóźnień (do 10 364 000 zł lub do 2% przychodu za ostatni rok)
 •  w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi:
  • uchylenie art. 39 – 43 w zakresie manipulacji; oraz całego działu VI rozdz. 2 zawierającego definicję informacji poufnej, zakazy wykorzystywania, ujawniania, listy insiderów, okresy zamknięte, zawiadomienia o transakcjach
  • zwiększenie wysokości sankcji karnych za ujawnienie, wykorzystanie informacji poufnych
  • zmianę rodzaju i wzmocnienie sankcji (z administracyjnej na karną) za manipulację
  • znaczne zwiększenie wysokości sankcji administracyjnych za naruszenia z MAR: listy dostępu do informacji poufnych, okresy zamknięte, zawiadomienia o transakcjach insiderów i podmiotów blisko związanych (do 4 145 600 zł), itd.

Warto przypomnieć również, że postanowienia rozporządzenia MAR oraz ich pokłosie w postaci nowych sankcji wdrażanych w ww. ustawach, oprócz spółek z rynku głównego, dotyczyć będą także podmiotów notowanych w alternatywnych systemach obrotu.

Rozporządzenie ws. zgłaszania KNF rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń Rozporządzenia MAR

W ramach pakietu nowelizacyjnego ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw przewiduje się także zmianę ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, w ramach której zostanie wdrożona delegacja dla Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do przyjęcia stosownego rozporządzenia krajowego implementującego postanowienia dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) nr 2015/2392 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie rozporządzenia nr 596/2014 (przyp. red. MAR) w odniesieniu do zgłaszania właściwym organom rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń tego rozporządzenia.

Rozporządzenie określa wytyczne dla Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie sposobu odbierania zgłoszeń, postępowania z odebranymi zgłoszeniami i ich przechowywania, a także informowania o sposobie odbierania zgłoszeń i o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia, mając na względzie zapewnienie należytej ochrony osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której zarzuca się naruszenie.

Celem wdrożenia powyższej regulacji, która jest niewątpliwą nowością w naszym porządku prawnym dotyczącym realizacji obowiązków informacyjnych, jest usystematyzowanie procesu składania doniesień i zawiadomień do KNF dotyczących potencjalnych naruszeń, obowiązków emitenta i osób zobowiązanych, wynikających z MAR.

A co z rozporządzeniem ws. informacji bieżących i okresowych?

Rozporządzenie Ministra Finansów ws informacji bieżących i okresowych (…) podlegało w 2016 r. zmianom w zakresie implementacji wspomnianej powyżej dyrektywy Transparency. Modyfikacje rozporządzenia dotyczyły w szczególności wymaganych elementów, ujawnień i terminów raportów okresowych. Jednocześnie w ramach tej nowelizacji wdrożono postanowienia Dyrektywy ws. informacji niefinansowych i informacji dotyczących kryteriów i zakresu publikacji opisu polityki różnorodności. Powyższe zmiany weszły w życie 30 czerwca 2016 r.

Co natomiast istotne, na typ etapie rozporządzenie nie podlegało zmianom dostosowawczym do MAR. Niezmieniony pozostał dotychczasowy katalog zawarty w §5 zawierający kazuistyczną listę zdarzeń których zaistnienie aktualizowało obowiązek publikacji raportu bieżącego przez emitentów z rynku głównego GPW. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Finansów miało przystąpić do prac po zakończeniu procesu zmiany rozporządzenia zgodnie z wymogami Transparency. Do chwili obecnej jednak projekt aktu zmieniającego nie ukazał się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.