Tygiel legislacyjny – gdzie jesteśmy obecnie? (cz. II)

change-671374_1920

Wcześniejszy wpis był podsumowaniem najważniejszych zmian w aktach o podstawowym znaczeniu dla raportowania bieżącego, okresowego i obowiązków emitentów. Aby dodatkowo nie komplikować przedstawionej wówczas układanki aktów zmienianych i zmieniających, dzisiaj przedstawiam kolejną dawkę informacji na temat tego, gdzie obecnie znajdujemy się w procesie legislacyjnym.

Informacje niefinansowe oraz o różnorodności – dyrektywa ws. CSR

Wspomniana ostatnim razem Dyrektywa 2014/95/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dyrektywa ws. CSR) wymagała implementacji do polskiego porządku prawnego, co miało nastąpić do 6 grudnia 2016 r.

Wdrażania postanowień Dyrektywy ws. CSR przebiegało dwutorowo. Zalecenia dotyczące ujawniania informacji o różnorodności w organach dużych spółek publicznych zaimplementowano w rozporządzeniu ws. informacji bieżących i okresowych, w rozdziale poświęconym raportowaniu okresowemu i elementom raportów rocznych, którego zmieniona treść weszła w życie 30 czerwca 2016 r.

W świetle zmienionego rozporządzenia, spółki spełniające wskazane kryteria są zobowiązane zamieścić w swoim oświadczeniu o ładzie korporacyjnym, będącym częścią raportu rocznego, informację na temat stosowanej polityki w zakresie różnorodności w organach spółki pod względem płci, wieku, wykształcenia i doświadczenia zawodowego lub jeśli emitent nie posiada takiej polityki – wyjaśnienie powyższej decyzji. Wymóg będzie miał zastosowanie do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2016 r.

Drugą płaszczyzną zaleceń dyrektywy jest publikacja tzw. informacji niefinansowych. Implementacja tych wytycznych nastąpi poprzez zmianę postanowień ustawy o rachunkowości. Ustawa zmieniająca została uchwalona przez Sejm 15 grudnia 2016 r. i została przekazana do podpisu Prezydenta. 29 grudnia Prezydent podpisał ustawę, która w chwili obecnej czeka na ogłoszenie.

Na mocy zmienionej ustawy o rachunkowości duże spółki publiczne lub grupy będą zobowiązane do zamieszczenia w swoich rocznych sprawozdaniach z działalności wyodrębnionego oświadczenia na temat informacji niefinansowych, zawierającego:

  • zwięzły opis modelu biznesowego
  • kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności działalności
  • opis stosowanych polityk oraz ich rezultatów w odniesieniu do zagadnień: społecznych i pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji
  • opis procedur należytej staranności – jeżeli jednostka je stosuje w ramach ww. polityk
  • opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki mogących wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia, o których mowa powyżej.

Przepisy te będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Zmiana ustawy o biegłych rewidentach

Mówiąc o istotnych zmianach przepisów mających znaczenie dla spółek publicznych należy wspomnieć także o projekcie zmiany ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Projekt zmieniający ustawy znajduje się obecnie w Sejmie – po pierwszym czytaniu na posiedzeniu.
W projekcie zmienia się m.in. zasady rotacji firmy audytorskiej i biegłego rewidenta oraz zasady tworzenia komitentów audytu. Zwiększone zostają wymogi dotyczące liczebności niezależnych członków komitetu przy jednoczesnym szerokim, ustawowym określeniu kryteriów niezależności w oparciu o zasady przewidziane w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych.

Zmiany ustawy o ofercie i o obrocie 2017

Dla osób zainteresowanych, które poszukiwać będą informacji o zmianach kluczowych z punktu widzenia raportowania bieżącego i okresowego emitentów, nie powinien być mylący fakt, iż w Sejmie niemal równolegle procedowane są 2 projekty dotyczące zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i niektórych innych ustaw.

Jak wyjaśniałam w poprzednim wpisie – w parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej w związku z koniecznością:

  • dostosowania przepisów krajowych do Rozporządzenia MAR 
  • implementacji postanowień Dyrektywy MAD.

Druga z opracowywanych aktualnie zmian występuje pod tożsamym, zbiorczym tytułem ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta dotyczy głównie zniesienia podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy, wprowadzenia regulacji dotyczących instytucji rachunku derywatów oraz zmiany organu wydającego zezwolenie na prowadzenie giełdy i nie wpływa bezpośrednio na kwestię realizacji obowiązków informacyjnych emitentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.