Jednolity Europejski Format Raportowania (ESEF) już obowiązuje

jednolity-format-sprawozdawczy-esef-obowiazuje18 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ustanawiające specyfikację Jednolitego Europejskiego Formatu Sprawozdawczego (ESEF). Dla spółek publicznych z unijnych rynków regulowanych oznacza to, że raporty roczne za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2020 r. powinny być publikowane zgodnie z nowymi wytycznymi. 

Czym jest ESEF?

Jednolity Europejski Format Sprawozdawczy jest obligatoryjnym standardem raportowania rocznego emitentów notowanych na rynkach regulowanych. Zakłada on odejście od dotychczasowego sposobu publikacji raportów z załącznikami w formacie PDF na rzecz dokumentów cyfrowych. Raporty roczne powinny być publikowane jako pliki XHTML pozwalające na ich łatwy odczyt w przeglądarkach internetowych.

Dodatkowo, gdy raport roczny zawiera skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF konieczne będzie jego znakowanie znacznikami (tagami) XBRL, w sposób odpowiadającymi taksonomii MSSF. Znaczniki XBRL powinny być osadzone w dokumencie XHTML za pośrednictwem technologii Inline XBRL (iXBRL). Jest to standard sprawozdawczości cyfrowej umożliwiający odczyt i przetwarzanie danych nie tylko przez człowieka, ale też zautomatyzowanie tego procesu w systemach komputerowych.

Od kiedy raportowanie wg ESEF?

Wymogi nowego standardu raportowania będą miały zastosowanie do raportów rocznych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2020 r. W pierwszej kolejności znakowaniu zgodnie z iXBRL będą podlegały podstawowe elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego (sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym). W dalszej kolejności, po 1 stycznia 2022 r., znakowaniu podlegać będzie także informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

W praktyce zatem pierwszym rokiem stosowania ESEF będzie 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.