Komisja edukuje po raz drugi. Utrata wartości aktywów a informacja poufna.

KNF-stanowisko-MAR-odpis-aktualizujący

W dniu 16 października 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat zawierający przypomnienie stanowiska nadzorczego skierowanego do emitentów giełdowych w dniu 26 lutego 2013 r. w sprawie publikacji informacji poufnych. Działanie nadzoru wydaje się nieprzypadkowe i stanowi pokłosie tegorocznej, wysokiej kary nałożonej na płockiego giganta paliwowego oraz na cały, reprezentujący go w okresie zarzucanego przewinienia, zarząd. W ocenie regulatora, obowiązującej w poprzednim porządku prawnym, jak i na gruncie Rozporządzenia MAR, utrata wartości aktywów i dokonanie odpisu aktualizującego powinno być każdorazowo rozpatrywane pod kątem definicji informacji poufnej.

Obowiązki informacyjne spółek giełdowych w interpretacjach KNF

Przypomnijmy, że w lutym 2013 r. KNF przedstawiła obszerne stanowisko dotyczące informacji poufnych, ich powstawania i kwalifikacji. Już wtedy podkreślono, że informacją poufną może być również ta odnosząca się do zdarzeń przyszłych. W stanowisku tym przedstawiono wskazówki dotyczące zdarzeń i okoliczności, których wystąpienie powinno skłonić pracowników działów relacji inwestorskich oraz menedżerów do analiz w zakresie publikacji raportu bieżącego, m.in. utraty wartości aktywów, aktualizacji umów długoterminowych, niedopełnienia warunków finansowania emitenta, reorganizacji emitenta, tworzenia rezerw, zaistnienia podstaw do ogłoszenia upadłości, nabycia znacznego pakietu akcji lub udziałów w innym podmiocie.

W dzisiejszym stanowisku Komisja powtórzyła swoją wcześniejszą interpretację:

„pomimo tego, że informacja o zaistniałej różnicy w wartości aktywów znajdzie swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu okresowym, to uczestnicy rynku kapitałowego powinni zostać niezwłocznie poinformowani o konieczności dokonania odpisu (pod warunkiem, że spełnione są kryteria informacji poufnej) jeszcze przed terminem przekazania raportu okresowego do publicznej wiadomości.”

potwierdzając jednocześnie jej aktualność na gruncie Rozporządzenia MAR.

Kwalifikacja informacji poufnej na gruncie MAR

Jak podano w komunikacie – emitenci niezwłocznie powinni przeprowadzić kwalifikację dokonania odpisu lub ujęcia straty z tytułu utraty wartości pod kątem powstania informacji poufnej, „niezależnie od terminu przekazania stosownego raportu okresowego oraz pomimo, iż informacja o zaistniałej różnicy wartości aktywów znajdzie swoje odzwierciedlenie w tym raporcie”.

Co ważniejsze, w przypadku ewentualnego przewinienia spółki KNF może nałożyć karę administracyjną na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta. Nadzorca przedstawił w tym kontekście wniosek, iż „podział kompetencji poszczególnych członków zarządu pozostaje bez wpływu na możliwość nałożenia kary administracyjnej, a może jedynie wpływać na jej wysokość.”

Tak potwierdzone stanowisko ma szczególne znaczenie na gruncie Rozporządzenia MAR, w świetle którego już nie tylko „rażące naruszenie spółki” skutkuje postępowaniem wobec zarządzających. Po usunięciu z przepisu sankcjonującego słowa „rażące” Komisja może wszcząć postępowanie wobec zarządu w przypadku każdego przewinienia spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.