Lista Alertów i Strefa Niższej Płynności – zmiany 2020

lista-alertow-strefa-nizszej-plynnosciOd początku bieżącego roku obowiązują zmienione zasady kwalifikacji akcji spółek notowanych na GPW do tzw. Listy Alertów oraz Strefy Niższej Płynności. Warto zwrócić na nie uwagę zwłaszcza, że pierwsza kwalifikacja z uwzględnieniem nowych reguł nastąpi 27 marca 2020 r.

Lista Alertów – średni kurs <10 groszy

Do segmentu Lista Alertów kwalifikowane są akcje emitentów, gdy średni kurs akcji danego emitenta jest niższy niż 10 groszy (wcześniej odpowiednio 50 groszy).

Średni kurs jest rozumiany jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia tych akcji z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest weryfikacja, z wyłączeniem ostatnich trzech dni sesyjnych tego miesiąca).

Skutkiem kwalifikacji do wskazanego segmentu rynku regulowanego jest przeniesienie akcji do notowań w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu oraz dodanie do nazwy emitenta specjalnego oznaczenia w serwisach informacyjnych GPW. Ponadto, akcje te mogą zostać usunięte z portfeli indeksów giełdowych.

W przypadku zakwalifikowania akcji do Listy Alertów po raz szósty z rzędu, obrót nimi nie będzie zawieszany, lecz przeniesiony do systemu notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu.

Ponadto, w nowych regulacjach zrezygnowano z obowiązku publikacji planu naprawczego przez emitenta zakwalifikowanego do Listy Alertów po raz drugi z rzędu.

Strefa Niższej Płynności – średnio <5 transakcji na sesję

Strefa Niższej Płynności wraz z powiązanym Programem Wspierania Płynności dotyczy emitentów akcji, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności.

Za niski poziom płynności uważa się sytuację, gdy na więcej niż połowie sesji giełdowych w okresie ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych przed dniem okresowej weryfikacji (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest okresowa weryfikacja, z wyłączeniem ostatnich trzech dni sesyjnych tego miesiąca) liczba transakcji sesyjnych akcjami danej spółki jest niższa niż 5 transakcji na sesję.

W przypadku zakwalifikowania akcji do Strefy Niższej Płynności przewidziano skutki analogiczne do kwalifikacji do Listy Alertów: przeniesienie do notowań jednolitych, specjalne oznaczenie oraz możliwość usunięcia z indeksów giełdowych.

Aby przeciwdziałać tym następstwom spółka może przystąpić do Programu Wspierania Płynności. Wymaga się wówczas od emitenta zawarcia umowy z animatorem rynku dla jego akcji oraz prowadzenia w ramach korporacyjnej strony internetowej sekcji relacji inwestorskich w języku polskim oraz angielskim w zakresie zgodnym z modelowym serwisem udostępnionym przez GPW.

Więcej: Uchwała Nr 1069/2019 oraz Uchwała Nr 1068/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.