System Ewidencji Akcji (SEA) – nowy system KNF

system-ewidencji-akcji-sea-knfW związku z wejściem w życie znowelizowanego art. 10 ustawy o ofercie publicznej Komisja Nadzoru Finansowego uruchomiła elektroniczny System Ewidencji Akcji (SEA). W ewidencji będą zawarte podstawowe dane o ofertach publicznych akcji oraz o dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, następujących od 1 stycznia 2020 r.

Wpisowi do ewidencji podlegają wyłącznie akcje. Nie obejmuje ona innych papierów wartościowych, np. obligacji, listów zastawnych, certyfikatów inwestycyjnych.

System ma umożliwić dokonywanie wpisów z poziomu przeglądarki internetowej. Elektroniczny wniosek o wpis zastępuje dotychczasowy, papierowy tryb wypełnienia obowiązku regulacyjnego. Nie oznacza to jednak konieczności ponownego wpisywania do ewidencji ofert publicznych lub dopuszczeń do obrotu, które miały miejsce do końca 2019 r. Dotychczas prowadzone ewidencje instrumentów finansowych i certyfikatów inwestycyjnych pozostaną dostępne na stronie internetowej regulatora.

Wpisu do ewidencji dokonują co do zasady emitenci akcji. W przypadku dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym na podstawie wniosku podmiotu innego niż emitent, na tym podmiocie ciąży obowiązek zgłoszenia akcji do ewidencji.

Wpisy są zwolnione z opłaty ewidencyjnej.

Zasady uzyskiwania dostępu oraz obsługi Systemu Ewidencji Akcji są dostępne pod adresem: https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/Ewidencja_akcji

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.