Opłata roczna za nadzór KNF. Uwaga – debiutanci nie płacą

oplata-roczna-nadzor-knf-debiutant-gpw

W dzienniku urzędowym KNF opublikowano komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego ws. wysokości stawek i wartości współczynników korygujących pozwalający na obliczenie opłaty za nadzór w bieżącym roku. Do końca września 2018 r. spółki publiczne powinny wnieść stosowne opłaty obliczone zgodnie ze wskazówkami określonymi w przepisach. Preferencyjne warunki przewidziano dla spółek debiutujących na GPW, które nie podlegały nadzorowi Komisji przez pełny rok.

Opłata za nadzór KNF – podstawowe regulacje

Obowiązek wnoszenia opłat przez spółki publiczne wynika z art. 94a ustawy o ofercie publicznej, który stanowi iż emitenci akcji obowiązani są do wnoszenia rocznej opłaty ustalanej na podstawie kapitału własnego wykazanego w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. Warunkiem jest, aby Rzeczpospolita Polska była państwem macierzystym dla spółki notującej akcje na rynku regulowanym lub spółka z ASO posiadała siedzibę na terytorium RP.

Zgodnie z przytoczoną regulacją opłata nie powinna wynosić więcej niż równowartość w złotych 30 000 euro i nie mniej niż 1500 euro. Przyjmując, na potrzeby przykładu, duże zaokrąglenie kursu euro opłata dla emitentów będzie zwykle przekraczała 6 000 zł.

Spółki powinny samodzielnie dokonać obliczeń wymaganych opłat korzystając ze wzoru wskazanego w rozporządzeniu Ministra Finansów ws. opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Uwzględnieniu powinny podlegać stawki i współczynniki określone we wspomnianym powyżej i publikowanym corocznie komunikacie Przewodniczącego KNF.

Tak wyliczona opłata nie powinna być niższa niż wskazane 1500 euro lub wyższa niż 30 000 euro po kursie z dnia poprzedzającego przelew (§2 ust. 2 rozporządzenia ws. opłat).

Wnoszenie opłat – tryb postępowania

Spółka publiczna powinna dokonać przelewu opłaty na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany przez Urząd KNF. Termin płatności to 30 września każdego roku.

Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany powinien przekazać do regulatora wypełnioną deklarację dotyczącą wniesionej opłaty. Jej wzór został określony w załączniku do rozporządzenia ws. opłat. Termin na przekazanie deklaracji wynosi 5 dni od dokonania wpłaty.

Spółki debiutujące na GPW – zwolnienie z opłaty

W odrębnych regulacjach przewidziano rozwiązanie dotyczące spółek debiutujących na GPW. Właściwa interpretacja przepisów pozwala na uniknięcie konieczności wnoszenia opłaty przez rok, a w niektórych przypadkach nawet okres dłuższy. W celu uzyskania dalszych informacji w tym zakresie zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.