Rozporządzenie MAR w praktyce nadzorczej UE. Transakcja na istotnych aktywach jako informacja poufna.

rozporzadzenie-mar-nadzor-ue-obowiazki-sankcje

Na początku 2018 r. brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), nałożył pierwszą karę pieniężną w reżimie MAR. Ukarana została spółka notowana na londyńskim AIM (Alternative Investment Market – odpowiednik polskiego Alterantywnego Systemu Obrotu). Podstawą do zastosowania sankcji było naruszenie art. 17 Rozporządzenia MAR w zakresie niezwłocznego przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości. 

Okoliczności naruszenia obowiązku informacyjnego z MAR

Ukarana – Tejoori Limited, będąca spółką inwestycyjną, posiadała w swoim portfelu papiery dwóch podmiotów wyceniane na ponad 17 mln USD. Jedną z tych inwestycji był udział w Bekon Holding AG  z szacowaną przez Tejoori wyceną na poziomie 3,35 mln USD.

Wszystkich inwestorów spółki Bekon łączyła umowa zawierająca klauzulę drag-along, która mogła zostać wykorzystana przez znaczących akcjonariuszy do żądania od pozostałych sprzedaży swoich udziałów w przypadku przejęcia.

Do realizacji tego scenariusza doszło niedługo po wejściu w życie MAR. 12 lipca 2016 r. Tejoori otrzymała powiadomienie od pozostałych akcjonariuszy zawierające żądanie sprzedaży udziału w Bekon w ramach przejęcia spółki przez Eggersmann Gruppe GmbH & Co. KG. Notyfikacja przewidywała także wymóg zawarcia umowy sprzedaży akcji (SPA) z Eggersmann. Zgodnie z jej warunkami Tejoori miała sprzedać swój udział w Bekon bez wstępnej zapłaty, lecz z możliwością otrzymania wynagrodzenia w formie odroczonej oraz w prawdopodobnie znacząco niższej wysokości od dokonanej przez siebie wyceny.

Akcje Bekon zostały przeniesione na Eggersmann 10 sierpnia 2016 r. Następnego dnia Eggersmann oraz Bekon opublikowały komunikaty prasowe dotyczące dokonanego przejęcia. Nie wzmiankowano tam o transakcji z Tejoori. Ta zaś nie opublikowała żadnego własnego komunikatu w tym zakresie.

W kolejnych dniach kurs Tejoori zaczął znacząco rosnąć. Podstawą były spekulacje inwestorów co do ceny jaką Tejoori mogło uzyskać ze sprzedaży posiadanych akcji Bekon. Wzrosty zaniepokoiły  operatora obrotu (London Stock Exchange). Giełda londyńska kontaktowała się z autoryzowanym doradcą Tejoori w tej sprawie, autoryzowany zaś z samą spółką, która ówcześnie twierdziła, iż nie jest w posiadaniu żadnej informacji poufnej i nie są jej znane przyczyny tych wzrostów.

Jak później wyjaśniano w owym czasie rada dyrektorów Tejoori w wyniku błędu w interpretacji zapisów kontraktu z Eggersmann (SPA) była przeświadczona, iż do sprzedaży akcji wciąż nie doszło z racji braku otrzymania zapłaty. Dopiero po uzyskaniu wiedzy na temat komunikatów prasowych Eggersmann i Bekon oraz opinii doradców prawnych Tejoori niezwłocznie opublikowała informację w tej sprawie potwierdzającą sprzedaż akcji w Bekon oraz fakt nieotrzymania wynagrodzenia.

Brak publikacji informacji poufnej – ocena europejskiego nadzorcy

W ustaleniach nadzorczych wyraźnie podkreślano, iż szybkie ujawnienie informacji poufnych ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania inwestorów do integralności rynków finansowych. Pomyłka spółki w zakresie niezwłocznej publikacji informacji poufnych wykreowała fałszywy rynkowy obraz emitenta, ponieważ informacje posiadane przez inwestorów były niekompletne.

Inwestorzy, którzy handlowali akcjami Tejoori w okresie naruszenia, czynili to na podstawie niepełnych informacji, co uniemożliwiało im podejmowanie w pełni świadomych decyzji inwestycyjnych.

Sankcja za naruszenie z Rozporządzenia MAR

Zastosowana przez FCA kara pieniężna wyniosła ostatecznie 70 000 GBP. Pierwotnie jej wysokość oszacowano na 100 000 GBP, jednak regulator uwzględniając charakter i zakres kooperacji emitenta w czasie postępowania obniżył próg dolegliwości o 30%.

Warto także zwrócić uwagę, że kara za naruszenie dotyczyła zdarzeń mających miejsce niedługo po faktycznym rozpoczęciu obowiązywania MAR. Sugeruje to brak „okresu przejściowego” w działaniach regulatora unijnego.

Ponadto, jak podkreślano w komentarzach, kara nie była wygórowana ze względu na rodzaj rynku, na którym notowany był emitent. Jednakże należy pamiętać, iż MAR ma pełne zastosowanie zarówno na rynkach głównych, jak i w alternatywnych systemach obrotu.

I zdaje się najważniejszy wniosek płynący z opisanego przykładu to, jak ważne jest pełne zrozumienie decyzji handlowych w kontekście identyfikacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych oraz wdrożenie mechanizmów pozwalających na właściwą reakcję w tym zakresie w odpowiednich ramach czasowych.

Źródło: https://www.fca.org.uk/publication/final-notices/tejoori-limited-2017.pdf 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.