Prezydent podpisał nowelę do ustawy o obrocie i o ofercie – nowe sankcje, dostosowanie do MAR

rozporządzenie-MAR-nowelizacja-ustawy-o-obrocie

Nowelizacja jest wdrożeniem do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa MAD). Ponadto dostosowuje ona postanowienia kluczowych dotychczas dla rynku kapitałowego aktów, ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation, MAR). Co najważniejsze, niesie ona spore zmiany w kontekście nieprawidłowej realizacji obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne.

Sejm uchwalił tę ustawę 10 lutego br., a Senat nie wniósł do niej żadnych poprawek. Ustawa co do zasady wejdzie w życie  po upływie 30 dni od ogłoszenia.

Zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i o ofercie publicznej 2017

Do najważniejszych zmian w przyjętej nowelizacji należą:

USTAWA O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

  • uchylenie rozdziału II działu VI zawierającego m.in. obowiązującą do 3 lipca 2016 r. definicję informacji poufnej, zakazy (ujawniania, wykorzystywania, rekomendowania wykorzystania) i nakazy postępowania przez osoby mające do niej dostęp oraz emitentów (listy insiderów, okresy zamknięte, zawiadomienia o transakcjach insiderów)
  • nowe sankcje administracyjne za wadliwe wypełnianie powinności związanych z informacją poufną
  • wyższa kara pozbawienia wolności (do lat 4) za ujawnianie i nakłanianie do wykorzystania informacji poufnej
  • uznanie wszystkich form manipulacji za przestępstwo

USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ

  • uchylenie przepisów dublujących postanowienia Rozporządzenia MAR np. w zakresie raportowania informacji poufnych, ich aktualizacji i opóźniania, czy zakazu łączenia publikacji informacji poufnych z działalnością marketingową. Znika z krajowego porządku prawnego tradycyjnie stosowana, przed wejściem w życie MAR, podstawa publikacji: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne
  • zmiany dotyczące sankcji administracyjnych. Dodane zostają m.in. postanowienia dotyczące odpowiedzialności emitenta za naruszenia związane z publikacją i opóźnianiem informacji poufnych zgodnie z MAR. Kara finansowa może sięgnąć do wysokości 10 364 000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10 364 000 zł. Znowelizowany przepis przewiduje również możliwość nałożenia obydwu sankcji łącznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.