Tarcza antykryzysowa/ustawa COVID-19 a obowiązki informacyjne i korporacyjne spółki publicznej

tarcza-covid-ustawa-obowiazki-spolka-publiczna-terminy-wz

 

W ramach znowelizowanej dnia 31 marca 2020 r. specustawy COVID-19 (tzw. tarczy antykryzysowej)* zawarto szereg środków osłonowych dla przedsiębiorstw w związku z epidemią koronawirusa. Wśród nich przewidziano rozwiązania dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych spółek publicznych, jak również ich powinności korporacyjnych. Część zmian uregulowano w treści ustawy, a część – poprzez zawarte delegacje – została bądź zostanie unormowana na poziomie rozporządzeń. Przyjrzyjmy się bliżej istotnym dla emitentów zagadnieniom.

Zmiany w obowiązkach informacyjnych GPW 2020

W tekście ustawy zawarto delegację dla Ministra właściwego ds. Instytucji Finansowych (Ministra Finansów) do określenia innych terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. Modyfikacje obejmują terminy wypełnienia obowiązków informacyjnych emitentów w zakresie raportowania okresowego. Uwzględniają one postulaty zgłaszane przez instytucje i środowiska rynkowe.

Zgodnie z treścią przyjętego rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2020 r., wydłużeniu podlegają, wynikające z rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych, terminy publikacji jednostkowych i skonsolidowanych raportów:

  • rocznych – za rok obrotowy kończący się po dniu 30 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r. – o 2 miesiące,
  • kwartalnych – za kwartały rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 1 maja 2020 r. – o 60 dni.

Zatem w przypadku raportowania zgodnego ze standardowym, nieprzesuniętym rokiem obrotowym, termin maksymalny na publikację raportu rocznego za 2019 r. przypada na 30 czerwca 2020 r., zaś w przypadku raportu za I kwartał 2020 r. będzie to 29 lipca 2020 r.

Zmiana terminu na zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych

Na podstawie odrębnej delegacji ustawowej Minister Finansów dnia 31 marca br. wydał rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Przewidziano w nim prolongatę terminu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (w spółkach akcyjnych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie). Dla spółek publicznych termin wydłużono o 2 miesiące.

Warto zwrócić uwagę, że w treści specustawy przewidziano także podstawę do modyfikacji terminu ZWZ jako całości, jeśli jego termin (co wynika z KSH) przypada przed terminem zatwierdzenia przedłużonym przepisami przyjętego rozporządzenia. Wówczas maksymalny termin na odbycie pełnego ZWZ (oprócz zatwierdzenia sprawozdań finansowych, także podział zysku/pokrycie straty oraz udzielenie absolutorium) ulega analogicznemu przesunięciu.

Zmiana terminu na przyjęcie polityki wynagrodzeń

Nowela przewiduje również uprawnienie dla Ministra Finansów do wydania przepisów wykonawczych w przedmiocie określenia innego terminu podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Pierwotnie miała być ona przyjęta do 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z treścią opublikowanego rozporządzenia termin na przyjęcie polityki wynagrodzeń został wydłużony do 31 sierpnia 2020 r.

Nowelizacja KSH 2020 – ważne dla emitentów

W ramach specustawy wprowadzono zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych dotyczące zdalnego udziału w posiedzeniach zarządu lub rady nadzorczej spółek np. w ramach wideo- lub telekonferencji. Przewiduje się obecnie możliwość podejmowania uchwał w trybie pisemnym, w tym za pośrednictwem innego członka organu lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – bez konieczności zawarcia w statucie stosownego upoważnienia.

Szczególnej uwagi wymaga znowelizowany art. 406 [5] KSH, który w §1 przewiduje możliwość udziału w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział zdalny może obejmować w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, także przebywających poza miejscem obrad oraz wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia. O takim udziale postanawia zwołujący zgromadzenie, bez konieczności zapisania tego w statucie. Ta forma WZ ma zatem charakter fakultatywny. Szczegółowe zasady udziału w WZ przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej powinna określić w regulaminie rada nadzorcza.

§4 wskazanego artykułu przewiduje obowiązek spółki publicznej w zakresie zapewnienia transmisji obrad w czasie rzeczywistym. Jak podkreślono nie narusza to i nie wyłącza obowiązków raportowych spółki związanych z przeprowadzeniem walnego zgromadzenia.

Co istotne dla wskazanej regulacji nie przewidziano vacatio legis. Przepis wszedł w życie z dniem ogłoszenia ustawy tj. 31 marca br.

Wątpliwości interpretacyjne. Ocena UKNF

Na gruncie wskazanej zmiany KSH pojawiły się wątpliwości interpretacyjne, czy obowiązek transmisji obrad powstaje wyłącznie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie organizowane jest z wykorzystaniem form elektronicznego udziału (na co wskazuje umiejscowienie przepisu w ramach art. 406 [5] KSH), czy w każdym przypadku – niezależnie od formy WZ – na co wskazywać może interpretacja literalna §4.

Do tego zagadnienia odniósł się również sam nadzorca w odpowiedzi udzielonej na swojej stronie internetowej. W ocenie UKNF: obowiązek zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym dotyczy jedynie tych spółek publicznych, które umożliwią udział w swoich walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

*ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.