Wrzesień 2020 – identyfikacja akcjonariuszy, opłata za nadzór, wezwanie akcjonariuszy (dematerializacja)

30-wrzesnia-identyfikacja-opłata-dematerializacja akcjiOkres powakacyjny w wielu spółkach publicznych upływa pod znakiem przygotowywania raportów półrocznych. Z tego względu warto przypomnieć o nowościach, jak również kilku obowiązkach formalnych, które należy dodatkowo wypełnić we wrześniu 2020 r. 

Identyfikacja akcjonariuszy

3 września KDPW uruchomiło nową aplikację internetową pozwalającą emitentom na pozyskiwanie informacji o swoich akcjonariuszach, w tym liczbie posiadanych przez nich akcji. Emitent na podstawie żądania skierowanego do KDPW otrzyma informację o każdym akcjonariuszu bez względu na jego udział w głosach. Dane akcjonariuszy będą przekazywane jedynie wnioskującej spółce, która powinna je odpowiednio zabezpieczyć i przetwarzać wyłącznie w celu określonym przepisami, tj. w zakresie umożliwienia spółce giełdowej identyfikacji swoich akcjonariuszy, zapewnienia bezpośredniej komunikacji z nimi oraz ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy i zaangażowania w sprawy spółki.

Dodatkowo rozszerzeniu uległy funkcjonalności aplikacji dedykowanej Walnym Zgromadzeniom, która umożliwi przekazywanie dodatkowych materiałów na linii spółka – akcjonariusze.

Więcej informacji wraz z cennikiem usługi jest dostępnych na stronie internetowej KDPW.

Opłata za nadzór KNF

Do 30 września* spółki publiczne powinny uiścić opłatę roczną na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Dodatkowo, w ciągu 10 dni od dokonania wpłaty podmiot nadzorowany przekazuje do KNF deklarację o wniesionej opłacie rocznej.

Opłata stanowi iloczyn określonej w ustawie o ofercie publicznej podstawy – kapitał własny wykazany w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym i stawki SGn, opublikowanej w Komunikacie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w danym roku.

Do sporządzenia deklaracji służy formularz dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://erup.knf.gov.pl/Inputadvrf/faces/dataPreEditadvrf.xhtml

*Uwaga zmiana – w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, termin na wniesienie opłaty należnej za rok 2020, został przedłużony do dnia 30 listopada 2020 r. 

Pierwsze zawiadomienie ws. dematerializacji akcji

Mocą przepisów „Tarczy antykryzysowej 3.0” do 30 września 2020 r. został wydłużony termin na dokonanie pierwszego zawiadomienia akcjonariuszy ws. dematerializacji akcji.

Przypomnijmy, że od 1 marca 2021 r. akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu. Przepisy nowelizacji KSH z dnia 30 sierpnia 2019 r. przewidują w związku z tym przeprowadzenie stosownej procedury 5-krotnych zawiadomień. Emitenci powinni publikować zawiadomienia w trybie właściwym dla zwołania walnego zgromadzenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.