Zmiana ustawy o obrocie i o ofercie publicznej przyjęta przez Sejm.

obowiązki_informacyjne_GPW_zmiana_przepisów

W piątek 10 lutego 2017 r. Sejm przyjął zmiany do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi („ustawa o obrocie”) oraz do ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”). Zmiany obydwu ustaw rozpatrywane były łącznie w jednym projekcie, pod wspólnym tytułem: o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Po pierwsze, uchwalone zmiany uchylają z kluczowych dotychczas dla rynku kapitałowego ustaw postanowienia, które obecnie regulowane są na poziomie wspólnego dla państw członkowskich UE Rozporządzenia 586/2014 w sprawie nadużyć na rynku („MAR”).

W praktyce oznacza to, że z ustawy o obrocie znika cały rozdział II działu VI zawierający definicję informacji poufnej, zakazy (ujawniania, wykorzystywania, rekomendowania wykorzystania) i nakazy postępowania przez osoby mające do niej dostęp oraz emitentów (listy insiderów, okresy zamknięte, zawiadomienia o transakcjach insiderów). W treści aktu znowelizowano także wysokość sankcji administracyjnych za wadliwe wypełnianie powinności związanych z informacją poufną, uregulowanych na poziomie MAR.

Ponadto, dostosowaniu do wytycznych Dyrektywy ws. sankcji karnych za nadużycia na rynku (Dyrektywa MAD uzupełniająca MAR o regulacje prawnokarne) ulegają przepisy art. 180-183 ustawy o obrocie. Ujawnianie i nakłanianie do wykorzystania informacji poufnej zostają zagrożone wyższą karą pozbawienia wolności do lat 4 oraz wszystkie odmiany manipulacji zostają uznane za przestępstwo.

Również z ustawy o ofercie uchylono przepisy dublujące postanowienia Rozporządzenia MAR np. w zakresie przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych, ich aktualizacji i opóźniania, czy zakaz łączenia publikacji informacji poufnych z działalnością marketingową. Znika z krajowego porządku prawnego tradycyjnie stosowana, przed 3 lipca 2016 (wejście w życie MAR), podstawa publikacji: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne. Zmianom podlegają także przepisy dotyczące sankcji administracyjnych. Dodane m.in. zostają postanowienia dotyczące odpowiedzialności za naruszenia związane z publikacją i opóźnianiem informacji zgodnie z MAR. Sejm utrzymał w tym zakresie surowe sankcje przewidziane w rządowym projekcie noweli, do wysokości 10 364 000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10 364 000 zł. Znowelizowany przepis przewiduje również możliwość nałożenia obydwu sankcji łącznie.

W dalszej kolejności ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw będzie rozpatrywana przez Senat. Na jej ostateczne brzmienie będziemy musieli jeszcze poczekać.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.